de Streekhof Spaarpas


Voer bij uw pasnummer
alleen de laatste 5 cijfers in!
Streekhofspaarpas stopt!
Per 1 maart 2018 wordt het gebruik van de Streekhofspaarpas beëindigd. De winkeliersvereniging heeft besloten te stoppen met de spaarpas en met het uitgeven van spaarpunten. Het systeem is inmiddels achterhaald, mede doordat veel winkels hun eigen spaarsysteem hebben. Er worden vanaf heden geen spaarpunten meer uitgegeven, maar u kunt uw spaarpunten tot 31 december 2018 bij de deelnemende winkels verzilveren.


Algemene Voorwaarden

1. Spaarsysteem
Het spaarsysteem is gebaseerd op een persoonlijke chipkaart, de Streekhof Spaarpas, waarop door deelnemende winkeliers gratis spaarpunten worden geplaatst aan de hand van bij de winkelier gedane aankopen vanaf € 1,-. De Streekhof Spaarpas is bij de deelnemende winkeliers te verkrijgen tegen betaling van een niet terugvorderbaar bedrag van € 2,50.

2. Deelnemers
Iedere consument vanaf 16 jaar met een adres in Nederland kan deelnemen aan het spaarsysteem door het volledig invullen van een inschrijfformulier en het kopen van een Streekhof Spaarpas.

3. Persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Geslacht, Geboortedatum, Telefoon en E-mailadres) worden opgenomen in een centrale database die met inachtneming van de ter zake geldende privacywetgeving wordt beheerd (namens) de Stichting Streekhof SpaarPas. Registratie van uw persoonlijke gegevens is nodig om de verplichtingen tegenover u na te kunnen komen, voor het opsporen van fraude, het doen van marktonderzoek en om u (per email) te kunnen informeren over onze aanbiedingen

Uw rechten.
U hebt 3 verschillende soorten rechten.
1. Recht van inzage; u kunt opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze pagina.
2. Recht van dataportabiliteit; U kunt een overzicht krijgen van alle gegevens die wij van u van hebben opgeslagen, en u hebt het recht deze door te geven aan een andere organisatie.
3. Recht om vergeten te worden; u mag ons vragen al uw gegevens uit onze systemen te schrappen. Overigens moeten wij daarbij wel de wettelijke minimale bewaartermijn in acht nemen.

4. Uitgifte spaarpunten
Bij aankoop van producten of diensten, bij aan het spaarsysteem deelnemende winkeliers, kan de consument door middel van het laten bijschrijven van spaarpunten op zijn/haar Streekhof Spaarpas sparen voor latere bestedingen bij de deelnemende winkeliers. Indien de Streekhof Spaarpas is vergeten kunnen er op géén enkele wijze spaarpunten worden gespaard (bijgeschreven)!

Indien geconstateerd wordt dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij- of afboeken van de spaarpunten op de Streekhof SpaarPas, met een waarde van meer dan 1.000 punten, kan door de stichting tot correctie worden overgegaan en bent u verplicht ten onrechte ontvangen spaarpunten af te laten boeken respectievelijk het onterecht ontvangen bedrag terug te betalen. De stichting heeft het recht uw aankoopnota’s op te vragen teneinde het saldo te verifiëren.

5. Verzilvering spaarpunten
De spaarpunten kunnen alleen worden verzilverd bij de deelnemende winkeliers. Dit kan door de spaarpunten te gebruiken voor contante betaling bij aankoop van reguliere producten of diensten of door de spaarpunten te gebruiken voor contante betaling bij aankoop van speciale aanbiedingen van deelnemende winkeliers, die alleen gelden voor de deelnemers aan het spaarsysteem. In beide gevallen geldt: 1 spaarpunt = 1 eurocent. De betreffende spaarpunten worden dan door de winkelier van het gespaarde saldo afgeboekt.

De Streekhof Spaarpas is persoonlijk, wat wil zeggen dat de spaarpunten uitsluitend kunnen worden verzilverd door de houder van de betreffende Streekhof SpaarPas zelf. Alleen bij betaling van reguliere producten kan ook een deel van het aankoopbedrag met spaarpunten worden betaald!

6. Beëindiging deelname
Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de deelname aan het spaarsysteem te beëindigen. De spaarpunten die op dat moment op de pas staan kunnen dan gewoon worden verzilverd conform het voorgaande artikel.
Als er op een Streekhof Spaarpas in de periode van 12 maanden geen transacties hebben plaatsgevonden wordt deze Streekhof SpaarPas onbruikbaar en vervalt het gespaarde saldo.

Ingeval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, enig handelen in strijd met deze consumentenvoorwaarden, of indien u op enige andere wijze zodanig handelt dat de stichting of een van de deelnemende winkeliers schade lijden, is de stichting gerechtigd onder voorbehoud van alle overige rechten, met onmiddellijke ingang uw deelname te beëindigen, het spaarsaldo te annuleren of te verrekenen met de eventueel door uw toedoen geleden schade.

7. Wijzigingen of beëindiging Streekhof Spaarpas
De Stichting Streekhof Spaarpas kan te allen tijde het spaarsysteem beëindigen. Deelnemende consumenten zullen hierover ingelicht worden. Gespaarde punten kunnen in dit geval binnen nader te bepalen periode worden verzilverd conform artikel 5.

8. Diefstal of verlies
In geval de Streekhof SpaarPas kwijtraakt door diefstal of verlies dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij een van de deelnemende winkeliers, de gespaarde punten komen dan te vervallen.

9. Correspondentie
Correspondentie verband houdende met het spaarsysteem, evenals wijzigingen in uw gegevens, kan worden gestuurd naar ons e-mailadres, algemeen@streekhof.nl of naar de Stichting Streekhof Spaarpas, p/a postbus139, 1610AC, Bovenkarspel.

10. Geschillen
Geschillen over het spaarsysteem kunnen door de deelnemer schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van de Stichting, waarna de stichting na hoor en wederhoor te hebben toegepast en conform de wettelijke besluitvormingsregels een voor spaarders, winkeliers en de Stichting bindende beslissing neemt.


Winkelcentrum Streekhof; Alles onder 1 dak. Kijk mee
.